Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied en afwijkingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops die door A Spoonful of Happiness ((BTW-nummer: BE0 700.728.691) zelf worden georganiseerd of bij A Spoonful of Happiness worden aangevraagd. De deelnemers worden geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van hun inschrijving of door aanvaarding van een offerte.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de deelnemer of van de vertegenwoordigers van A Spoonful of Happiness, zijn alleen dan aan A Spoonful of Happiness tegenstelbaar wanneer zij door A Spoonful of Happiness schriftelijk werden bevestigd en uitsluitend voor hetgeen expliciet is omschreven.

 

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1. Inschrijven is mogelijk tot twee werkdagen voor de start van de workshop. Voor online workshops kan je je op om het even welk moment inschrijven aangezien je onmiddellijk toegang hebt tot de cursus na de betaling.

2.2. Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar virginie@spoonful-of-happiness.be. Minderjarigen kunnen zich enkel inschrijven mits toestemming van hun ouders of voogd.

2.3. Een inschrijving is pas definitief als het verschuldigde bedrag is betaald.

2.4. De deelnemer ontvangt na betaling een e-mail van A Spoonful of Happiness ter bevestiging van zijn inschrijving.

2.5. Voor elke workshop wordt een minimum aantal deelnemers bepaald. Indien er minder inschrijvingen zouden zijn, wordt de workshop geannuleerd en verplaatst naar een later moment. Indien je niet bij de volgende workshop kan aanwezig zijn wordt het inschrijvingsgeld teruggestort op jouw rekeningnummer die je me via e-mail doorgeeft. Dit is niet van toepassing voor de online workshop.

2.6. Voor elke workshop wordt ook een maximaal aantal deelnemers bepaald. Zij die een inschrijving aanvragen nadat dit maximum is bereikt worden op een wachtlijst gezet en worden bij eventuele annulaties ingeschreven. Indien zij niet meer kunnen worden ingeschreven kunnen zij bij voorrang op de eerstvolgende cursus met hetzelfde onderwerp worden ingeschreven.

 

Artikel 3: Offertes

3.1. Alle offertes van A Spoonful of Happiness zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Offertes kunnen door A Spoonful of Happiness tevens binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

3.2. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard door een voor aanvaarding ondertekend exemplaar te bezorgen aan A Spoonful of Happiness. Dit kan per post of langs elektronische weg. A Spoonful of Happiness is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.

 

Artikel 4: Prijs

4.1. De prijzen die op de website worden vermeld voor particuliere inschrijvers zijn steeds inclusief BTW.

4.2. De prijzen die vermeld worden op de offertes zijn exclusief BTW. Het BTW-bedrag en totaalbedrag inclusief BTW zullen wel vermeld worden op de offerte.

4.3. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

 

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

5.1. Zowel particuliere als professionele inschrijvers dienen steeds op voorhand het verschuldigde bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van A Spoonful of Happiness. Indien de termijn tussen de inschrijving en de datum van de workshop daarvoor te kort is, dient de deelnemer een overschrijvingsbewijs mee te brengen naar de workshop zelf.

5.2. Bedrijven krijgen, indien gewenst, na ontvangst van de betaling een factuur.

 

Artikel 6: Annulatie door particuliere deelnemer

6.1. Een particuliere en professionele deelnemer kan zijn inschrijving steeds annuleren. Dit dient te gebeuren per telefoon of door een e-mail te sturen naar virginie@spoonful-of-happiness.be. Dit geldt niet voor de online workshop.

6.2. De volgende regeling geldt bij annulatie door een particuliere deelnemer:

  1. Tot 10 werkdagen voor de aanvang van de workshop is de annulatie kostenloos. Dit geldt niet voor de online workshop.
  2. Wanneer een deelnemer zijn inschrijving minder dan 10 werkdagen maar meer dan 72 uur vóór de aanvang van de workshop annuleert, dan zal 50 % van het verschuldigde inschrijvingsgeld worden aangerekend, behoudens in die gevallen waar de annulatie het gevolg is van overmacht. Dit geldt niet voor de online workshop.
  3. Bij annulatie binnen de 72 uur voor de aanvang van de workshop, zal het volledige lesgeld aangerekend worden, behoudens in die gevallen waar de annulatie het gevolg is van overmacht. Dit geldt niet voor de online workshop.

6.5. Als een deelnemer niet aanwezig is op de workshop waarvoor hij ingeschreven is en dit zonder op voorhand geannuleerd te hebben, dan staat deze afwezigheid niet gelijk aan een annulatie en worden de inschrijvingsgelden niet terugbetaald. Indien de betrokken deelnemer achteraf evenwel kan aantonen dat hij niet heeft geannuleerd wegens overmacht, dan wordt deze afwezigheid wel aanzien als een annulatie waarop de regeling voorzien in 6.2 van toepassing is. Dit geldt niet voor de online workshop.

 

Artikel 7: Annulatie of wijziging door een rechtspersoon / professionele deelnemer na aanvaarding van een offerte

7.1. Een rechtspersoon / professionele deelnemer kan na aanvaarding van een offerte zijn bestelling nog wijzigen of annuleren. Dit kan per telefoon of een e-mail naar virginie@spoonful-of-happiness.be

7.2. De volgende regeling geldt bij annulatie door een rechtspersoon / professionele deelnemer:

  1. Tot 7 werkdagen voor aanvang van de workshop, is de rechtspersoon / professionele deelnemer gehouden A Spoonful of Happiness te vergoeden voor reeds gemaakte kosten. Indien er nog geen kosten zijn gemaakt, wordt een administratieve kost van €50 aangerekend. Dit geldt niet voor de online workshop.
  2. Wanneer een rechtspersoon / professionele deelnemer minder dan 7 werkdagen maar meer dan 24 uur voor de aanvang van de workshop annuleert, dan zal 50% van het totale offertebedrag gefactureerd worden. Dit geldt niet voor de online workshop.
  3. Bij annulatie binnen de 24 uur voor aanvang van de workshop is de rechtspersoon / professionele deelnemer het volledige factuurbedrag verschuldigd. Dit geldt niet voor de online workshop.

7.3. Onder een wijziging wordt verstaan dat één of meer essentiële elementen van de workshop veranderen waardoor de workshop niet kan plaatsvinden zoals oorspronkelijk voorzien. Onder deze essentiële elementen vallen de datum en het uur waarop de workshop moet doorgaan, de lesgever, het maximum aantal deelnemers en het onderwerp van de workshop.

Voor deze essentiële wijzigingen gelden dezelfde regels als die voor annulaties in 7.2.

Nadat de wijziging is goedgekeurd door A Spoonful of Happiness wordt een aangepaste offerte opgemaakt ter aanvaarding door de klant.

 

Artikel 8: Stopzetting van een workshop

8.1. Indien een particulier bij A Spoonful of Happiness inschrijft voor een workshop, wordt een engagement aangegaan voor de duur van de op de website bij de betreffende lessenreeks vermelde duur.

8.2. Indien de deelnemer gedurende de lessenreeks de cursus wenst stop te zetten of te onderbreken, dan is dit mogelijk. Er vindt echter geen terugbetaling plaats van reeds betaalde bedragen en de nog niet betaalde bedragen blijven verschuldigd.

8.2. In geval van overmacht is de deelnemer enkel de bedragen voor de reeds gevolgde workshops verschuldigd. Dit geldt niet voor de online workshop.

 

Artikel 9: Annulatie door A Spoonful of Happiness

9.1. A Spoonful of Happiness heeft het recht een workshop te annuleren tot vijf werkdagen voor aanvang van de betreffende workshop. De deelnemers krijgen hiervan vijf werkdagen voor aanvang van de workshop bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Indien de deelnemer hiervan gebruikmaakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt het bedrag terugbetaald.

9.2. Indien een (gedeelte van een) workshop niet kan doorgaan omdat A Spoonful of Happiness, om welke reden dan ook, niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de deelnemers terugbetaald voor het gedeelte van de workshop dat niet kon doorgaan. In het geval er een factuur is opgemaakt voor de betreffende workshop, wordt er een creditnota opgemaakt ten belope van het terug te betalen bedrag.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1. Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor de schade die hij of zij, tijdens de workshops georganiseerd door A Spoonful of Happiness, zowel direct als indirect heeft veroorzaakt aan goederen, lesmateriaal, eigendommen, leslokalen, gebouwen en personen, en dit zonder dat er sprake dient te zijn van opzet. Dit geldt niet voor de online workshop.

10.2. In de mate wettelijk toegelaten, aanvaardt u dat A Spoonful of Happiness niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die resulteert uit haar fout, behoudens in geval van opzettelijke fout, grove nalatigheid en fraude. In ieder geval is de aansprakelijkheid van A Spoonful of Happiness beperkt tot het bedrag dat de deelnemer betaalde voor de deelname aan de betreffende workshop.

10.3. A Spoonful of Happiness is evenmin aansprakelijk voor enige onrechtstreekse of gevolgschade, met inbegrip van maar zonder beperking tot verlies van inkomsten, verlies van winst en reputatieschade.

10.4. A Spoonful of Happiness kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen tijdens de van haar uitgaande workshops.

 

Artikel 11: Klachten

11.1. Klachten aangaande het verloop van een workshop dienen binnen de 14 kalenderdagen na de datum van de betreffende workshop schriftelijk en met duidelijke omschrijving aan A Spoonful of Happiness kenbaar gemaakt te worden.

11.2. Klachten aangaande een factuur dienen binnen de 14 kalenderdagen na de datum van de verzending van de factuur schriftelijk bij A Spoonful of Happiness ingediend te worden.

11.3. Indien de klacht naar het oordeel van A Spoonful of Happiness gegrond is, kan A Spoonful of Happiness kiezen, rekening houdend met de belangen van de klant en de aard van de klacht, tussen vervanging van de geleverde dienst of het toekennen van een prijskorting.

11.4. Een eventuele schadevergoeding die ten gevolge van een klacht aan een deelnemer of organisatie uitgekeerd dient te worden, kan nooit hoger zijn dan het voor de betreffende workshop verschuldigde inschrijvingsbedrag of factuurbedrag.

 

Artikel 12: Intellectueel eigendomsrecht

12.1.    Alle materialen die in het kader van de workshops worden gecreëerd, zijn en blijven eigendom van A Spoonful of Happiness.

12.2.    De klant zal de materialen vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van A Spoonful of Happiness overmaken aan een derde, en zal de materialen gebruiken in overeenstemming met de instructies van A Spoonful of Happiness. Indien dit niet gerespecteerd wordt zal een factuur opgemaakt worden om de geleden schade te dekken.

 

Artikel 13: Nietigheid

13.1. De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht

14.1. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten die met toepassing van deze algemene voorwaarden gesloten worden.
14.2. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn bevoegd uitspraak te doen over geschillen die uit deze algemene voorwaarden  voortkomen.